Amaç

1.

Trabzon ili ve ilçelerinde yerleşmiş olan Kölemenoğulları ailesi ile bu aileye yakınlığı olup başka il ve ilçelerde oturanlar arasında; bağlaşma,tanışma,dayanışma,yardımlaşma ve bölüşmeyi sağlamak.

2.

Bu ailenin törelerini,soy kimliğini araştırır,tarih ve kültür değerlerini korur ve geliştirir.

3.

Kölemenoğulları ve kan bağı yakınları ile müracaat eden kişileri yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul eder.

4.

 Bulundukları yörenin doğal,tarihi ve kültürel değerlerini araştırır ve korur.

5.

T.C Kanunlarına ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı faaliyetlerde bulunmaz.

6.

 Dar gelirli üyelere her türlü yardımda bulunur.Başarılı olan öğrencileri sonuna kadar izler ve onlara destek olur.İmkanları nispetinde burs ve harçlık verir,çevredeki düşkünlere de yardımcı olur.

7.

Bilim,Sanat ve sporla uğraşan üyelere ve öğrencilere yarışma imkanları sağlar,başarılı olanlar ödüllendirilir.

8.

Çevre bilincinin gelişmesine öncülük eder.Her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.Sevinçli ve üzüntülü anlarda üyelerin yanında olur.

9.

Yöresel sanatları öne çıkartıp gelişmelerine öncülük eder.İlgi duyulması halinde sanat ürünlerini pazarlar,yada pazarlamasına yardımcı olur.

10.

Yurt içi ve yurt dışına ayrıca yaylalara turistik geziler düzenler,yaylalarda,aşevi,pansiyon ve misafirhane açar ve işletir.Çevre temizliği ile ilgilenir.

11.

Üye ve Aile bağlarını tazelemek ve pekiştirmek için balo,yemekli toplantı ve toplantılar düzenler.

12.

Her türlü tarım için deneme bahçeleri,ahırlar,balık çiftlikleri ve seralar kurar ve işletir.Alternatif ürün araştırmaları ve toprak tahlilleri yaptırır,sanat edinme ve beceri kursları açılmasına öncülük eder.

13.

Üye ve diğer kişiler arasındaki sevgi ve saygıyı pekiştirir;anlaşmazlıkların çözümüne manevi ve hukuksal yönden yardımcı olur.Lüzumu halinde çözüm için komisyonlar oluşturur.

14.

İlgi duyulması halinde yardımlaşma ve emanet sandığı kurar ve işletir.

15.

Aktüel,Turistik,Kültürel,Bilimsel Dergi,Kitap,Broşür,Poster,Afiş ve Film yayınlar.Konser,Konferans,seminer ve Paneller düzenler.

16.

Lokal açar ve işletir.

17.

Gelir getirici amaçla şirketler kurar,kurulu şirket satın alır,ortak olur.Sağlık tesisleri açar ve işletir.Bu tesislerin belirlenen ihtiyaçlarını karşılar.

18.

Her derecede özel okullar,öğrenci yurtları,pansiyon ve kreş kurar.Bu amaçlarla bina kiralar,gerekirse bu kuruluşlara yardım yapar.

19.

Yurt içi ve Yurt dışında aynı amaçla dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar.Her türlü bağış ve yardımı kabul eder veya yapar.Sportif ve Folklorik çalışmalar yapar.Tiyatro ve Müzik toplulukları kurar,gösteriler düzenler.

20.

Dernek içi yaşam;açıklık ve üyelerin eşitliği ilkesine dayanır.Herhangi bir nedenle kimseye veya gruba ayrıcalık tanımaz.Dernek çalışmalarında ve iç yaşamında kolektif yönetim kişisel sorumluluk esas alınır.

21.

İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır taşınmaz mallar satın alır,satar,kiralar,bunlar üzerine yasal haklar koyar,her türlü inşaatı yapar ve yaptırır.

22.

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar,alır verir.Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

 

Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için faaliyet konusu ile ilgili yasa hükümlerini uygulamak zorundadır.Aksine bir tasarrufta bulunamaz.