Tarihçe

 (Memlûk Kölemen) Arapça bir kelimedir.Mal edinilmiş,satın alınmış köle anlamına gelmesine rağmen içerik olarak baktığımızda Eyyubi Ordusunda yer alan Kafkas ve Kıpçak Türklerinden oluşan askerleri ifade etmektedir.

 Kölemen kelimesinin anlamından hareketle kölemenlerin soy olarak kökeninede ulaşmaktayız.Batı Göktürk topluluklarından kimeklerin bir kolu olan Kıpçaklar 10.yüzyılda kimekleri ve Tuna nehrinden hazar denizine kadar olan alanda Bu bölgeye Kafkaslar dahildir)bulunan Türk soylarını bünyelerine katarak büyük bir devlet kurmuşlardır.1239 yılında Moğal saldırıları ile Kıpçak devletinin dağılmasından sonra halkın bir kısmı Bulgar Türkleri ile karışmış bir kısmı bir kısmı Romen devletinin kurulmasında etkili olmuştur.Netice olarak Kölemenler özbeöz Türktür.

 Eyyubi hükümdarı Salih iç çalkantıları sona erdirmek amacıyla Kafkasya ve Kıpçak bozkırlarından getirilen gençlerden bir ordu kurmuştur.Memlûk adı verilen bu askerlerden yetenekli olanlar,yüksek idari ve askeri görevlere gelebiliyorlardı.Nitekim bu usül Eyyubilerin son döneminde Memlûk beylerinin devlet yönetimini ve orduyu ele geçirmelerini sağlamıştı.Bu beylerden Aybey Eyyubi hükümdarı Turanşahı bertaraf ederek 1250 yılında Memlûk (Kölemen) devletini kurdu.

 Aybeyin ölümünden sonra yerine oğlu Ali geçti.Ali onz beş yaşında idi.Moğalların Memlûkleri tehdit etmesi üzerine 1259 da Aliyi tahttan indiren Kutuz tahta çıktı.Kutuz Moğalları Ayn Câlud savaşında yenilgiye uğrattı.Bu zafer çok önemlidir.Çünkü istilacı Moğalları o dönemde durdurabilen tek güç Kutuz yönetimindeki Kölemen ordusudur. Kutuzdan sonra Memlûklerin başına Baybars geçti.Baybars Moğal istilasından kaçıp Mısıra sığınan Abbasi Halifesini himayesine alarak Kölemenleri İslam dünyasında ön plana getirdi.Moğalların ilerlemesini önledi.Haçlılardan arta kalan beyliklerin bir kısmını ortadan kaldırdı.1277 yılında ölümü üzerine yerine iki oğlu geçti ise de bir süre sonra Kalavun tahtı ele geçirdi.

Kalavun döneminde Kölemen Devleti kuzeyde Toros dağlarından güneyde Yemene,doğuda Fırat nehrinden batıda Bingaziye kadar genişledi.Kölemen Osmanlı münasebetleri1.Murat döneminde (1362-1389)başlamıştır.İlk zamanlar ilişkiler dostça olmakla beraber iki Türk-İslam Devleti arasında rekabet kaçınılmaz olmuştur.İki Devlette Türk ve İslam Dünyası üzerinde egemen olma gayretinde idi.Bu durum zamanla sıcak çatışmalara neden oldu.Nitekim Yıldırım Bayezid (1389-1402),Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) 2.Bayezid (1481-1512) dönemlerinde zaman zaman iyi ilişkiler olmakla beraber mücadele eksik olmamıştır.Osmanlı Devletinin Dulkadiroğulları beyliğini ortadan kaldırması ile iki Devlet sınır komşusu olmuş mücadele artmıştır.Hicaz su yollarının inşası meselesi,Cem Sultanın Memlûklülerce desteklenmesi,Hindistandan 2.Bayezide gönderilen hediyelere Memlûklülerce el konulması,gibi sorunlar iki Devlet arasında savaşlara neden olmuş ancak kesin netice her iki taraf açısından da elde edilememiştir.
 

Yavuz Sultan Selim döneminde bir Osmanlı birliğinin Suriyeden geçmesine izin verilmeyince 1516da Mercidabık savaşı meydana gelmiş Yavuz Sultan Selime yenilen Kansu Gavri ölmüştür.Suriye ve Filistini alan Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine yürüyerek Ridaniye savaşında Memlûk Sultanı Tomanbayı yenmiş ve 1517 yılında Memlûk (Kölemen) Devletine son vermiştir. Ceddimiz,Kafkaslarda ve Karadeniz sahillerinde yaşayan cesaretli ve gözüpek insanlardı. O zamanın şartlarında denizci bir millet olan Venedikliler Mısır Eyyubi Sultanlığına paralı asker toplarken ecdadımızdan gitmek isteyenleri gemilerle Mısıra getirmiş para karşılığında Uyyubi Sultanına vermiş.Memlük (Kölemen) olarak adlandırılan bu askerlerden Eyyubi Sultanlığında bir ordu kurulmuş para ile satıldıkları için köle olarak adlandırılmışlar.Aslında köle olarak değil paralı asker olarak gitmişler hiçbir zaman köle olarak çalışmamışlardır.

Bu askerlerden yetenekli olanları yüksek idari ve askeri görevlere gelmişlerdir.Memlük beylerinden Aybey 1250 yılında Eyyubi Sultanlığını yıkmış ve 267 sene devam eden Memlük( Kölenenler)Devletini kurmuştur.

1.Kölemenler devrinde (1250-1382) 28 Sultan 2.Kölemenler devrinde (1382-1517) 26 Hükümdar olmak üzere 54 Sultan ve hükümdar tarafından idare edilmişlerdir.Kölemenler Devleti 1517 yılında Yavuz Sultan Selimle yapılan Ridaniye savaşı sonunda yıkılmıştır.Ancak,Mısır Osmanlıların eline geçtikten sonrada kölemenler önemli görevlerde bulunmuşlardı.1517-1700 yılları arasında Mısır,Osmanlılar tarafından gönderilen Valiler tarafından idare ediliyordu.Buna rağmen bir çok beyliklerin başında yine Kölemen beyleri bulunuyordu.1700-1773 yıllarında Mısırda idare her ne kadar Valilerin ellerinde isede Mısırı hakiki olarak ŞEYHÜLBELETLER idare ediyorlardı.
 

1773-1798 yıllarında bütün hakimiyet Kölemen beylerinin elinde idi.30 kadar Kölemen beyi muhtelif beylikleri idare ediyordu.Bunlar arasında Vali olanlarda vardı. 1798-1801 devresinde Mısır Fransızların istilasına uğramış,Kölemenlerden İbrahim Elbekir ve Murat Bey Kahireye gelerek askeri bakımdan Murat Bey,Mülki bakımdan da İbrahim Bey idareyi ellerine almışlardır.Napolyonla yapılan savaşta Murat Bey mağlup olunca Fransızlar Kahireye girerek Kölenlerin mallarını yağma ettiler. İbrahim Bey,Yusuf Paşa ile birleşerek 1799 yılında Fransızları yendiler 1801 yılında sona eren Fransız istilasından sonra Kölemenlerden İbrahim Elkebir,Sait,Ömer,Mükerrem beylerle birlikte bir çok beyler bir Perşembe günü tekrar Kahireye girdiler.Böylece Kölemenler yeniden Mısıra hakim oldular. 1802 yılında Kaptan Paşa Kölemenleri yok etmek için tertip ettiği suikastte 3 bey ölmüş 15 beyde İngilizlerle birlikte İngiltereye gitmişlerdir.Bugün ingilterede bizimle kan bağı olan İngiliz vatandaşı Kölemenler vardır. Daha sonra Mehmetali ve Tahir Paşalar birleşerek Vali Hüsrev Paşayı Valilikten indirmişler,Kahirenin kapısını yeniden Kölemenlere açmışlardır. Sonraları idareyi ele geçiren Kavalalı Mehmetali Paşa Kölemenlerin kökünü kazımak için bir suikast hazırlamış,ziyafet tertipleyerek Kölemen Beylerini davet etmiş.Beyler ziyafet çadırında yemek yerken askerler kılıçlarını çekerek çadırı basmışbu çatışma anında bir kısım beyler ölürken bir kısım Kölemen beyi de kılıçlarına sarılarak dövüşe dövüşe Mısırdan ayrılmışlardır.Mısırdan ayrılan bu beyler günümüzde var olan Kölemenlerin türemesine sebep olmuşlardır.
           

1811 yılında Mısırda Kavalalı Mehmetali Paşa tarafından Kölemenleri yok etmek gayesi ile yapılan katliamdan kurtulan Kölemenler Halep-Şam yoluyla eski anavatanları olan kırıma gitmek üzere Erzurum üzerinden Trabzona gelmişlerdir.Bu arada Ruslar kırımı işgal edince yapılan zulümden ve katliamdan kurtulmak gayesiyle türlü vasıtalarla Karadeniz sahillerine göç eden Türklere Trabzonda raslayan dedelerimiz kırıma gitmekten vazgeçmişler. Bir kısmı Trabzon-Maçka yakınlarında Boğoç yaylalarına yerleşmiş bir kısmıda yurdun değişik yörelerine yerleşmiştir. Dedemiz İbrahim oğlu Ömerin erkek evlatlarından Süleyman Zühtü 1214 yılında Boğoçta doğdu.Tahsilini Trabzonda yaptı.Müderrislik ve Müftülüğe kadar yükseldi. Ömerin diğer oğlu Miralay Rüstem bey Mısır Süvari orduları kumandanlığında bulunmuştur.Rüstem beyin oğlu Abdullah Paşa da (1846-1937) Mısır ve Hicaz orduları komutanlığında bulunmak suretiyle Mısırla alakalarının devam ettiğini ispatlamıştır.Harp okulunda öğretmenlik,Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye nazırlığı yapmıştır.