Madde 8-12

Madde 8

:

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri.

 

 

1.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

 

 

2.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

 

3.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

 

4.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

*

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar;

 

 

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

 

 

 

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 9

:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri.

 

 

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

 

1.

Dernek organlarının seçilmesi,

 

 

2.

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

 

3.

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 

 

4.

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

 

5.

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 

 

6.

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

 

7.

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

8.

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

 

9.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

 

10.

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

11.

Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

12.

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

 

13.

Derneğin vakıf kurması,

 

 

14.

Derneğin fesih edilmesi,

 

 

15.

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

 

16.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 

 

17.

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Madde 10

:

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri.

 

 

1.

Yönetim kurulu 5 (Beş) asıl ve 5 (Beş) yedek üye olarak genel kurulca 3 (Üç) yıl süre ile seçilir.

 

 

2.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

 

 

3.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

 

 

4.

Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

 

5.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 

 

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 

1.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

 

2.

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

 

3.

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

 

4.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

 

5.

Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

 

 

6.

Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

 

 

7.

Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

 

8.

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

 

9.

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 

 

10.

Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

 

11.

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

 

12.

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

 

13.

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 11

:

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri.

 

 

 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 3 (Üç) yıl süre ile seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 

 

1.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

 

2.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 12

:

Derneğin Gelir Kaynakları.

 

 

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

 

1.

Üye aidatı: Üyeler ayda 3,00 (Üç YTL) yılda 36,00 (Otuzaltı YTL) aidat öderler.Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir.Yeni üyeler yıllık aidatın tamamını ödemek zorundadırlar. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 

 

2.

Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

 

3.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

 

4.

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

 

5.

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

 

6.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

 

7.

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

 

8.

Diğer gelirler.

 

 

 

DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

BU KANUN GEREĞİNCE GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILMIŞTIR.